Sakura One Year Ago #7

Sakura One Year Ago #7

Chiba, Japan. April 2010.

:: on this day in '04 '07 '08 ::
Sakura One Year Ago #3
Sakura One Year Ago #4
Sakura One Year Ago #5
Sakura One Year Ago #6
Sakura One Year Ago #7
Sakura Haiku #1
Sakura Haiku #2
Sakura + Yellow Umbrella
Floating Sakura