balboa theatre

balboa
downtown, san diego.

:: on this day in '04 '04 '05 '06 '06 '07 '08 '09 '11 '11 '15 '16 ::